Seoses Versobanki tegevuse lõpetamisega ei ole Liisi kaardilepingu osapooleks enam Versobank ja sellest tulenevalt muutuvad mõningad kaardilepingu tingimused, millega saad tutvuda siin.

„1.4. Kaardi valdaja – aktsiaseltsi nõuetele vastav füüsiline isik, kellele on antud õigus kasutada Kaarti.“

(vana sõnastus: 1.4. Kaardi valdaja – Aktsiaseltsi ja Versobank AS´i (edaspidi eraldi ja/või ühiselt nimetatud “Partnerid”) nõuetele vastav füüsiline isik, kellele Partnerid on Konto omaniku taotluse alusel andnud õiguse kasutada Kaarti.)

„1.5. Kaart – aktsiaseltsi omandis olev elektrooniline maksevahend, mille abil saab Kaardi valdaja teha aktsiaseltsi poolt määratud Toiminguid.“

(vana sõnastus: 1.5. Kaart – Versobank AS´i omandis olev elektrooniline maksevahend, mille abil saab Kaardi valdaja teha Partnerite poolt määratud korras Toiminguid.)

„2.1. Leping reguleerib aktsiaseltsi ja Kaardi valdaja vahel Krediidi väljastamisel ja kasutamisel (sh Kaardi kasutamisel) tekkivaid õigusi ja kohustusi.“

(vana sõnastus: 2.1. Leping reguleerib:

2.1.1. Versobank AS´i ja Kaardi valdaja vahel Kaardi väljastamisel ja kasutamisel tekkivaid õigusi ja kohustusi.

2.1.2. aktsiaseltsi ja Kaardi valdaja vahel Krediidi väljastamisel ja kasutamisel sh Kaardi kasutamisel tekkivaid õigusi ja kohustusi.)

„2.2. Kõikides aktsiaseltsi ja Kaardi valdaja vahelistes suhetes, mida Lepingu tingimused ei käsitle, juhindutakse aktsiaseltsi Hinnakirjast ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.“

(vana sõnastus: 2.2. Kõikides aktsiaseltsi ja Kaardi valdaja vahelistes suhetes, mida Lepingu tingimused ei käsitle, juhindutakse Üldtingimustest, aktsiaseltsi Hinnakirjast ning Eesti Vabariigi õigusaktidest. Kõikides Versobank AS´i ja Kaardi valdaja vahelistes suhetes, mida Lepingu tingimused ei käsitle, juhindutakse Versobank AS üldtingimustest ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.)

„7.2. Kaardi kehtivusaja lõppemisel valmistatakse Kaardi valdajale uus Kaart, kui Kaardi valdaja vastab aktsiaseltsi tingimustele. Aktsiaselts teatab Kaardi valdajale uue Kaardi kättesaamise aja ja koha.“

(vana sõnastus: 7.2. Kaardi kehtivusaja lõppemisel valmistab Versobank AS automaatselt uue kaardi kui Kaardi valdaja vastab Partnerite poolt kehtestatud tingimustele. Aktsiaselts teatab Kaardi valdajale uue Kaardi kättesaamise aja ja koha.)

„7.5. Kui Kaardi valdaja ei võta Kaarti vastu 3 kuu jooksul alates Kaardi valmistamisest, siis Kaart suletakse ja hävitatakse.“

(vana sõnastus: 7.5. Kui Kaardi valdaja ei võta Kaarti Versobank AS´lt vastu 3 (kolme) kuu jooksul alates Kaardi valmistamisest, siis Kaart suletakse ja hävitatakse, kusjuures Kaardi valdajalt aktsiaseltsi Hinnakirja järgi debiteeritud teenustasusid Kaardi valdajale ei tagastata.)

„9.3. Lepingust tulenevad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse kohtus lähtuvalt Eesti õigusest. Kui Lepingu sõlmimise ajal on Kaardi valdaja elukoht Eestis, kuid Kaardi valdaja asub elama välisriiki või kui hagi esitamise hetkel ei ole Kaardi valdaja elukoht aktsiaseltsile teada, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.”

(vana sõnastus: 9.3. Vaidlused aktsiaseltsi  ja/või Versobank AS´i ja Kaardi valdaja vahel lahendatakse eelkõige kohtuväliselt. Juhul kui see ei ole võimalik, lahendatakse vaidlus vastaspoole asukoha- või elukohajärgses kohtus. Kui poole asu- või elukoht ei ole Eestis, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.)

„11.3. Kaardi valdaja isikuandmete töötlemise põhimõtted ning aktsiaseltsi õigused ja kohustused isikuandmete töötlemisel (sh kolmandatele isikutele edastamisel) on kirjas aktsiaseltsi kodulehel www.liisi.ee avaldatud dokumendis „Isikuandmete töötlemise kord.“

(vana sõnastus: 11.3. Partneritel on õigus koguda ja töödelda Kaardi valdaja poolt Partneritele avaldatud isikuandmeid vastavalt Partnerite sise-eeskirjas toodud isikuandmete töötlemise korrale, mis on avaldatud Partnerite veebilehtedel www.liisi.ee ja www.versobank.com.)

Üldtingimuste punkti 8.1 teine lause, punkti 10.4 teine lause ja punkt 8.5 on kehtetud.
Üldtingimuste punktides 2.4, 3, 7.3, 10.5.3, 11.1.4 ja 12.1 asendatakse sõna „Partnerid“ läbivalt sõnaga „aktsiaselts“ vastavas käändes.

Üldtingimuste muudatused saad alla laadida SIIT.