Lepingueelne teave Liisi maksekaardi taotlejale

Liisi maksekaart on krediitkaart, mida saab kasutada kaupade ja teenuste eest tasumiseks Holm Bank AS-i määratud krediidilimiidi ulatuses. Krediidilimiidi kasutamisega kaasnevad kohustused ja riskid. Seetõttu soovitame enne maksekaardi lepingu sõlmimist tutvuda alloleva teabe ja nõuannetega (NB! Tegemist on informatiivse abimaterjaliga, millega õigusi ja kohustusi ei kaasne).

Liisi maksekaarti pakub Holm Bank AS koostöös makseteenuse pakkuja Wallester AS-iga.

Kaalu maksekaardi lepingu sõlmimist hoolikalt: 

 • hinda, kas vajad kaupade või teenuste ostmiseks maksekaarti ja kas see on Sulle sobiv krediiditoode;
 • tee selgeks maksekaardi võtmisega kaasnevad kulud ja mõtle, kas suudad kasutatud krediidilimiidi tagasi maksta;
 • arvesta, et erinevad elumuutused võivad majanduslikku olukorda halvendada ja seejärel ei pruugi krediidi tasumine olla enam jõukohane;
 • loe läbi kõik sõlmitava lepingu tingimused ja tutvu tingimustes viidatud dokumentidega (eelkõige meie kodulehel toodud maksekaardi tingimuste ja meelespeaga, samuti hinnakirja, isikuandmete töötlemise korra ja kaebuste lahendamise korraga);
 • esita alati tõene ja piisav teave oma finantsolukorra kohta, et saaksime ka omalt poolt hinnata Sinu võimalusi maksekaardi lepingu täitmisel;
 • küsimuste korral võta meiega ühendust ja pea täiendavalt nõu näiteks mõne pereliikme või asjatundjaga.

Kui oled saanud oma küsimustele vastused ja otsustanud pärast põhjalikku kaalumist lepingu sõlmida, pööra kindlasti tähelepanu alljärgnevale:

Teabeleht
Enne maksekaardi lepingu sõlmimist tutvu Sulle antava Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehega, millel on kokkuvõtlik teave sõlmitava lepingu tingimuste kohta. Teabelehe formaat on krediidiandjatel valdavalt ühesugune ja see hõlbustab erinevate krediidiandjate pakkumiste võrdlemist. 

Lepingu sõlmimine ja krediidilimiidi kasutamine
Krediidilimiiti saad kasutada pärast maksekaardi lepingu allkirjastamist ja kaardi aktiveerimist. Lepingut on võimalik allkirjastada elektrooniliselt (nt meie kodulehel asuvas Liisi iseteeninduskeskkonnas) või kulleri vahendusel. Maksekaarti on võimalik aktiveerida kaardi kättesaamisel, selleks järgi palun meilt saadud juhiseid.  Maksekaardi saadame üldjuhul postiga koju või anname üle kulleri vahendusel. Lepingu sõlmimise ja kaardi kättetoimetamise eest Sulle täiendavaid tasusid ei kaasne.

Lepingust taganemise õigus
Pärast maksekaardi lepingu allkirjastamist saad sellest veel 14 päeva jooksul taganeda, selleks juhindu lepingus sisalduvatest taganemise tingimustest. Pea meeles, et Sul ei ole kohustust krediidilimiiti kasutada – ka pärast taganemisperioodi möödumist on Sul võimalik kasutamata krediidilimiidiga maksekaardi leping igal ajal lõpetada. 

Intress
Krediidilimiidi kasutamise eest tuleb tasuda igakuiselt intressi, mida arvestame kasutatud krediidisummalt alates krediidi kasutusse võtmise 16. päevast kuni krediidi tagastamiseni. Tagastades krediidi 15 päeva jooksul arvates selle kasutusse võtmisest, intressi tasuma ei pea. Lepingule kohalduv maksimaalne intressimäär on kirjas nii teabelehel kui lepingu esilehel. Tegelik intressimäär võib sõltuda kasutatud krediidilimiidist – see tähendab, et lähtuvalt kasutusse võetud krediidi suurusest võime maksimaalset intressimäära ühepoolselt vähendada või tagasi endisele tasemele muuta, kuid see ei saa ühelgi juhul ületada lepingus märgitud maksimaalset intressimäära. Konkreetsel ajahetkel kehtiv intressimäär on kirjas ka igakuistel makseteatistel, soodusintressi jõustumise või lõppemisega eraldi teavitust ei kaasne.

Maksete tegemine
Lepingust tulenevate maksete tegemiseks koostame iga kuu esimesel tööpäeval makseteatise (maksekorralduse), millelt nähtub kasutatud krediidilimiit, eelneva kuu kaarditehingute väljavõte ja tasumisele kuuluvad summad. Maksepäev on iga kuu 10. päev. Hiljemalt maksepäeval tuleb tasuda kas kogu kasutusse võetud krediit, osa sellest või vähemalt maksekorraldusel näidatud minimaalne osamakse. Minimaalne osamakse koosneb kasutusse võetud krediidi tagasimaksest (lepingus fikseeritud määras), kasutusse võetud krediidilt igakuiselt arvestatud intressist ja muudest lepingus kokkulepitud tasudest. Kasutusse võetud krediiti on võimalik igal ajal suuremates summades või täies ulatuses tagastada. Maksete tegemiseks vajalikud rekvisiidid nähtuvad makseteatisel. Infot maksekaardiga teostatud tehingute ja krediidilimiidi kohta saab ka Liisi iseteeninduskeskkonnas.
Maksekaardi leping on tähtajatu. Lepingu lõppemisel või lõpetamisel tuleb tagasi maksta kogu kasutatud krediidilimiit ja tasuda sellelt arvestatud intress. Maksekaart väljastatakse kehtivusajaga kolm aastat. Kehtivusaja lõppemisel edastame Sulle tasuta uue maksekaardi, välja arvatud juhul, kui Sa uut kaarti ei soovi või esineb muu lepingus toodud alus kaardi väljastamata jätmiseks.

Muu oluline teave seoses maksekaardi lepinguga
Liisi maksekaardiga ei kaasne igakuist haldustasu. Maksekaardiga seotud lisateenuste eest (nt saldo või tehingute väljavõtte vaatamine pangaautomaadis, maksekaardi asendamine) tuleb tasuda vastavalt meie kodulehel olevale hinnakirjale. Meil on õigus maksekaardi lepingut ühepoolselt muuta, teatades Sulle sellest ette vähemalt 14 päeva (kui makseteenuse pakkuja muudab ühepoolselt oma tingimusi, teatab ta sellest ette vähemalt 2 kuud). Samuti võime muuta ühepoolselt hinnakirja, teavitades muudatustest üks kuu ette kodulehe kaudu (muutumisest ei pea teavitama uue teenuse lisandumisel või teenuse hinna alandamisel). Kui Sa lepingu või hinnakirja muutmisega ei nõustu, võid maksekaardi lepingu meie määratud tähtaja jooksul lõpetada, vastasel juhul loetakse, et nõustud tehtud muudatustega. Soovi korral saad maksekaardi lepingu igal ajal korraliselt üles öelda, teatades sellest meile vähemalt üks kuu ette. Meie võime kasutada maksekaardi lepingu korralise ülesütlemise õigust juhul, kui teatame sellest Sulle vähemalt kaks kuud ette. Kõikidele Liisi maksekaardiga seotud küsimustele vastavad meie nõustajad tööpäeviti telefonil 677 0760 või e-posti aadressil kaart@liisi.ee.

Võimalikud ebamugavused lepingu rikkumisel

Sinu peamine kohustus on maksta tasumisele kuuluvad summad õigel ajal vastavalt makseteatistele. Makseraskuste tekkimisel võta meiega kohe ühendust – püüame koos probleeme ennetada ja olukorrale lahenduse leida.

Lepingu rikkumise korral peaksid arvestama täiendavate kulude ja ebamugavustega:

 • meil on õigus krediidilimiidi või maksekaardi kasutamine täies ulatuses või teatud toiminguteks blokeerida (sh juhul, kui esineb mõni muu lepingust tulenev blokeerimise alus);
 • lepinguga ettenähtud maksete tasumata jätmisel võime nõuda viivist lepingus toodud määras;
 • mitterahalise kohustuse rikkumisel või valeandmete esitamisel võime määrata lepingus toodud suuruses leppetrahvi;
 • võla tekkimisel saadame esmalt meeldetuletuse aga kui võlg jääb jätkuvalt tasumata, edastame ka tasulisi võlateatisi ning informeerime võlgnevusest maksehäireregistri pidajat;
 • lepingu rikkumine võib tulevikus laenude või krediitkaartide saamist tunduvalt raskendada;
 • meil on õigus leping erakorraliselt üles öelda ja nõuda kõikide lepingust tulenevate kohustuste kohest täitmist näiteks juhul, kui oled osaliselt või täielikult viivitanud kolme järjestikuse makse tasumisega või esitanud meile valeandmeid;
 • kõik võla sissenõudmisega seotud kulud jäävad Sinu kanda (nt kulud seoses inkasso-, kohtu-, täite- või pankrotimenetlusega).

Vaidluste lahendamise võimalused

Kui meil tekivad erimeelsused, siis proovime need esmalt lahendada läbirääkimiste teel, juhindudes meie kodulehel asuvas kaebuste lahendamise korras toodud põhimõtetest või makseasutuste ja e-raha seaduse regulatsioonist, kui viimasest tuleneb teisiti. Sul on võimalik küsida nõu ka Tarbijakaitseametilt (Pronksi 12, 10117 Tallinn; www.tarbijakaitseamet.ee) või pöörduda lahenduse saamiseks Tarbijakaitseameti juures tegutsevasse tarbijakaebuste komisjoni või kohtusse. Lisaks Tarbijakaitseametile teostab meie tegevuse üle järelevalvet Finantsinspektsioon (Sakala 4, 15030 Tallinn; www.fi.ee).