Laenusaaja meelespea

Laenu võtmine on oluline otsus, millega kaasnevad kohustused ja riskid. Seetõttu soovitame enne lepingu sõlmimist tutvuda alloleva teabe ja nõuannetega (NB! Tegemist on informatiivse abimaterjaliga, millega õigusi ja kohustusi ei kaasne).

Kaalu laenu võtmist hoolikalt: 

 • hinda, kas ja kui palju laenu vajad ning kust saad raha selle tagasimaksmiseks;
 • tee selgeks laenu võtmisega kaasnevad kulud ja mõtle, kas eelarve võimaldab tagastada laenu ja maksta sellega kaasnevaid kulusid kogu lepinguperioodi vältel;
 • arvesta, et erinevad elumuutused võivad majanduslikku olukorda halvendada ja seejärel ei pruugi laenu tagasimaksmine olla enam jõukohane;
 • loe läbi kõik sõlmitava laenulepingu tingimused ja tutvu tingimustes viidatud dokumentidega (eelkõige meie kodulehel asuva hinnakirja, isikuandmete töötlemise korra ja kaebuste lahendamise korraga);
 • esita alati tõene ja piisav teave oma finantsolukorra kohta, et saaksime ka omalt poolt hinnata Sinu võimalusi laenukohustuse täitmisel;
 • küsimuste korral pöördu selgituste saamiseks meie poole ja pea täiendavalt nõu näiteks mõne pereliikme või asjatundjaga.

Kui oled saanud oma küsimustele vastused ja otsustanud pärast põhjalikku kaalumist lepingu sõlmida, pööra kindlasti tähelepanu alljärgnevale:

Teabeleht
Enne laenulepingu sõlmimist tutvu Sulle antava Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehega, millel on kokkuvõtlik teave sõlmitava lepingu tingimuste kohta. Teabelehe formaat on laenuandjatel valdavalt ühesugune ja see hõlbustab erinevate laenuandjate pakkumiste võrdlemist. 

Lepingu sõlmimine ja laenu väljamaksmine
Meie laenulepingul ei ole eraldi üldtingimusi – see tähendab, et kõik Sinu lepingu tingimused on esitatud selgelt ja kokkuvõtvalt ühes dokumendis. Lepingu sõlmimise eest tuleb üldjuhul maksta ühekordne lepingutasu, mille suurus ja tasumise viis on märgitud lepingu esilehel. Pärast lepingu allkirjastamist ja lepingus märgitud laenu väljamaksmise eeltingimuste täitmist maksame laenu välja hiljemalt kolme tööpäeva jooksul.

Lepingust taganemise õigus
Pärast laenulepingu allkirjastamist saad sellest veel 14 päeva jooksul taganeda, selleks juhindu lepingus sisalduvatest taganemise tingimustest. 

Intress
Laenu kasutamise eest tuleb tasuda igakuiselt intressi, mida arvestame laenusummalt alates lepingu sõlmimise päevast kuni laenu tagastamiseni. Intressi fikseeritud määr on kirjas lepingu esilehel ja ilma eraldi kokkuleppeta see lepinguperioodil ei muutu.

Tagasimaksed
Igakuised laenu tagasimaksed koosnevad laenu põhiosa tagasimaksest ja intressist (lepingutasu maksegraafikus ajatamise korral ka lepingutasu osamaksest). Haldustasu või muid igakuiseid tasusid meie lepinguga ei kaasne. Tagasimaksed toimuvad vastavalt lepingu lisaks olevale maksegraafikule, kus on kirjas tagasimaksete arv, tähtajad ja tasumiseks vajalikud rekvisiidid. Maksegraafik on koostatud annuiteetgraafiku põhimõttel, mis tähendab, et igakuised tagasimaksed on reeglina ühesuurused. Jälgi, et makse jõuaks Holm Bank AS kontole hiljemalt maksetähtajal, nt puhkepäevadel ja pühade ajal võib pankadevaheliste maksete liikumine viibida. Maksete mugavamaks tasumiseks võid oma pangas sõlmida e-arve püsimakse lepingu – sel juhul jälgi, et makse teostamise päeval on Sinu kontol piisavalt raha ja et lepingu lõppemisel lõpetad ka pangaga sõlmitud e-arve püsimakse lepingu. Laenu on võimalik ka suuremates summades ennetähtaegselt tagasi maksta (või laen täielikult tagastada). Anna sellest soovist meile aegsasti teada ja pööra tähelepanu ennetähtaegse tagastamise tingimustele lepingus. Arvesta, et sellisel juhul võime nõuda hüvitist 0,5-1% ennetähtaegselt tagastatavast summast. Kui laenu ennetähtaegsest tasumisest ei ole meid eraldi teavitatud, võime ennetähtaegselt tasutud summad lugeda ettemaksuks või tasuda nende arvelt muid rahalisi kohustusi, mille tasumise tähtpäev on saabunud.

Võimalikud ebamugavused lepingu rikkumisel

Sinu peamine kohustus on maksta õigel ajal laenu tagasimakseid vastavalt maksegraafikule. Makseraskuste tekkimisel võta meiega kohe ühendust – püüame koos probleeme ennetada ja olukorrale lahenduse leida.

Lepingu rikkumise korral peaksid arvestama täiendavate kulude ja ebamugavustega:

 • lepinguga ettenähtud maksete tasumata jätmisel võime nõuda viivist lepingus toodud määras;
 • mitterahalise kohustuse rikkumisel või valeandmete esitamisel võime määrata lepingus toodud suuruses leppetrahvi;
 • võla tekkimisel saadame esmalt meeldetuletuse aga kui võlg jääb jätkuvalt tasumata, edastame ka tasulisi võlateatisi;
 • käendusega tagatud lepingu korral saab võlgnevuse tekkimisest teada ka käendaja;
 • pikemaajalisest võlgnevusest informeerime maksehäireregistri pidajat;
 • lepingu rikkumine võib tulevikus laenude saamist tunduvalt raskendada;
 • meil on õigus leping erakorraliselt üles öelda ja nõuda kõikide lepingust tulenevate kohustuste kohest täitmist näiteks juhul, kui oled osaliselt või täielikult viivitanud kolme järjestikuse makse tasumisega või esitanud meile valeandmeid;
 • kõik võla sissenõudmisega seotud kulud jäävad Sinu kanda (nt kulud seoses inkasso-, kohtu-, täite- või pankrotimenetlusega).

Vaidluste lahendamise võimalused

Kui meil tekivad erimeelsused, siis proovime need esmalt lahendada läbirääkimiste teel, juhindudes meie kodulehel asuvas kaebuste lahendamise korras toodud põhimõtetest. Sul on võimalik küsida nõu ka Tarbijakaitseametilt (Pronksi 12, 10117 Tallinn; www.tarbijakaitseamet.ee) või pöörduda lahenduse saamiseks Tarbijakaitseameti juures tegutsevasse tarbijakaebuste komisjoni või kohtusse. Lisaks Tarbijakaitseametile teostab meie tegevuse üle järelevalvet Finantsinspektsioon (Sakala 4, 15030 Tallinn; www.fi.ee).