1.1. Hinnakiri –  AS Koduliising (edaspidi “aktsiaselts”) poolt kehtestatud tasumäärad teenuste ja Maksetehingute  eest  tasumiseks vastava teenuse saaja poolt. Aktsiaselts võib ühepoolselt Hinnakirja  muuta. Hinnakiri on  avaldatud  aktsiaseltsi veebilehel www.liisi.ee.

1.2. Intress – Kaardi valdaja poolt aktsiaseltsile tasumisele kuuluv tasu Krediidi kasutamise eest.

1.3. Intressimäär – on Intressi suurus protsentides.

1.4. Kaardi valdaja – Aktsiaseltsi ja Versobank AS´i (edaspidi eraldi ja/või ühiselt nimetatud “Partnerid”) nõuetele vastav füüsiline isik, kellele Partnerid on Konto omaniku taotluse alusel andnud õiguse kasutada Kaarti.

1.5. Kaart – Versobank AS´i omandis olev elektrooniline maksevahend, mille abil saab Kaardi valdaja teha Partnerite poolt määratud korras Toiminguid.

1.6. Krediit – on Kaardi valdaja poolt tegelikult kasutusse võetud Krediidilimiit.

1.7. Liisi Krediidilimiit – Aktsiaseltsi ja Kaardi valdaja vahel sõlmitud Lepingus määratletud maksimaalne krediidisumma, mida klient saab kasutada aktsiaseltsi poolt krediteerivate kaupade ja teenuste ostmiseks.

1.8. Vaba Limiit – on Liisi Krediidilimiidi kasutamata jääk, st. Kaardi Valdaja poolt kasutamiseks vaba rahasumma Lepingu sõlmimise hetkel.

1.9. Krediidi kulukuse maksimaalne määr – krediidi kulukuse maksimaalne määr on krediidi kogukulu tarbijale, mis on väljendatud aastase protsendimäärana kasutusse võetud Vabalt Limiidilt või Liisi Krediidilimiidilt, eeldusel et Leping kehtib kokkulepitud tähtaja jooksul ning et aktsiaselts ja Kaardi valdaja täidavad oma kohustusi Lepingus kokkulepitud tingimustel ja tähtaegadel.

1.10. Leping – käesolev püsimaksega krediitkaardi kasutamise leping koos üldtingimustega.

1.11. Maksetähtpäev  –  on Kaardi valdajale väljastatud maksekorralduses näidatud kuupäev, mis ajaks Kaardi valdaja peab aktsiaseltsile tasuma kogu tehingute summa, osa sellest või Minimaalse summa.

1.12. Makse – on kogu tehingute summa, osa sellest või maksekorraldusel eraldi näidatud Minimaalne summa.

1.13. Minimaalne summa – on tehtud toimingutest(ostudest) igakuiselt kohustuslikult tasumisele kuuluv miinimumsumma.

1.14. PIN-kood – kaardi väljastamisel Kaardi valdajale Versobank AS´i poolt antud salajane personaalne tunnuskood, mille kaudu tuvastatakse Kaardi valdaja.

1.15. Rahvusvaheline kaardi- organisatsioon – VISA.

1.16. Terminal – makseterminal või muu süsteem (sh internetikeskkond), mille kaudu saab Kaardi valdaja Toiminguid teha.

1.17. Toiming – kaardi kasutamine Kaardi valdaja poolt kauba või teenuse eest tasumiseks, tehingute kohta informatsiooni saamiseks ja teiste tehingute ja toimingute tegemiseks.

2.1. Leping reguleerib:

2.1.1. Versobank AS´i ja Kaardi valdaja vahel Kaardi väljastamisel ja kasutamisel tekkivaid õigusi ja kohustusi.

2.1.2. aktsiaseltsi ja Kaardi valdaja vahel Krediidi väljastamisel ja kasutamisel sh Kaardi kasutamiseltekkivaid õigusi ja kohustusi.

2.2. Kõikides aktsiaseltsi ja Kaardi valdaja vahelistes suhetes, mida Lepingu tingimused ei käsitle, juhindutakse Üldtingimustest, aktsiaseltsi Hinnakirjast ning Eesti Vabariigi õigusaktidest. Kõikides Versobank AS´iI ja Kaardi valdaja vahelistes suhetes, mida Lepingu tingimused ei käsitle, juhindutakse Versobank AS üldtingimustest ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.

2.3. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat seadusandlust.

2.4. Partnerite üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon (aadress Sakala 4, Tallinn, telefon 668 0500, e-post: info@fi.ee, kodulehekülg www.fi.ee).

3.1. Kaardiga on õigustatud Toiminguid tegema üksnes Kaardi valdaja. Partneritel on õigus eeldada, et kõik Kaardiga tehtud Toimingud on teinud Kaardi valdaja isiklikult ja need vastavad Kaardi valdaja tahtele.

3.2. Kaardi valdaja ei tohi kasutada Kaarti ebaseaduslikul eesmärgil või viisil, mis võib põhjustada kahju Partneritele ja/või kolmandatele isikutele.

3.3. Partneritel on õigus Kaardi valdaja nõusolekuta muuta limiite kaardipettuse kahtluse korral. Muudetud Liisi Krediidilimiidile kehtivad kõik Lepingus sätestatud tingimused.

3.4. Kaardi väljastamiselantakse Versobank AS´i poolt Kaardi   valdajale PIN-kood, mida käsitletakse Toimingute tegemisel Kaardi valdaja allkirjana.

3.5. Kaardi valdaja on kohustatud Kaardi  vastuvõtmisel selle omakäeliselt allkirjastama. Kaart ja PIN kood loetakse üleantuks  hetkest kui Kaardi valdaja allkirjastab Maksekaardi kättesaamise kinnituse.

3.6. Kaardiga tehtud Toiming on Kaardi valdajale siduv kui ta on selle täitmiseks andnud nõusoleku ehk Toimingu autoriseerinud. Toimingu autoriseerimiseks loevad Pooled müügikviitungi allkirjastamist, Toimingu kinnitamist PIN-koodi sisestamisega, internetis maksmise puhul Kaardi andmete sisestamist teenuse osutaja internetileheküljel selleks ettenähtud kohta või eelautoriseerimisega Toimingute puhul Kaardi valdaja poolt Kaardi andmete edastamist Kaardi teenindamise õigust omavale isikule.

3.7. Kaardi teenindamise õigust omaval isikul on Partnerite nõudmisel õigus Kaarti mitte teenindada või Kaart konfiskeerida.

3.8. Kaardi teenindamise õigust omava isiku nõudmisel on Kaardi valdaja kohustatud esitama isikuttõendava dokumendi ning nõustuma selle andmete ülesmärkimisega.

3.9. Partneritel on õigus Kaardi valdaja poolt edastatud Toimingu korraldus täitmata jätta, kui:

3.9.1. Kaart on kehtetu või suletud või kaardi kasutamine blokeeritud;

3.9.2. korraldus ületab Vaba limiiti;

3.9.3. muul Partnerite sise-eeskirjadest või õigusaktidest tuleneval alusel.

3.10. Partneritel on õigus Kaardi kasutamine täies ulatuses või osaliselt teatud Toimingute tegemiseks blokeerida, kui:

3.10.1. Kaardi valdaja ei täida kohaselt ühte või mitut Lepingust või Lepingu täitmise tagamiseks sõlmitud tagatislepingust või mõnest muust Kaardi valdaja ja Partnerite vahel sõlmitud lepingust tulenevat kohustust;

3.10.2. Partneritele on saanud teatavaks asjaolu, millest  lähtudes võib mõistlikult järeldada, et Kaardi valdaja ei täida või ei suuda täita oma olemasolevat või tulevast kohustust aktsiaseltsi ees;

3.10.3. Liisi Krediidilimiidi kasutamise õigus on aktsiaseltsi poolt arestitud või blokeeritud;

3.10.4. Konto valdaja on sisestanud ebaõige PIN-koodi 3 (kolm) korda järjest;

3.10.5. Partneritele on teatavaks saanud asjaolu, millest lähtudes võib mõistlikult järeldada, et Kaarti kasutatakse Kaardi valdaja tahteta või tegemist on Kaardi valdaja poolse pettusega.

3.10.6. esineb Lepingust, Üldtingimustest või õigusaktidest tulenev muu blokeerimise alus.

3.11. Partneritel on õigus turvalisuse huvides Kaart sulgeda, teavitades sellest Kaardi valdajat.

3.12. Kaardi valdaja kohustub teavitama aktsiaseltsi viivitamata Toimingute tegemist takistavatest vigadest või häiretest.

3.13. Kaardi valdajal on igal ajal õigus nõuda aktsiaseltsilt Kaardi blokeerimist ja sulgemist.

3.14. Kaarti, mis on blokeeritud, suletud või kehtetu, ei tohi Kaardi valdaja kasutada. Eelnimetatud keelu rikkumise korral on aktsiaseltsil õigus nõuda ja Kaardi valdaja on kohustatud tasuma aktsiaseltsile leppetrahvi Hinnakirjas sätestatud määras.

4.1. Kaardi valdaja on kohustatud:

4.1.1. hoidma Kaarti hoolikalt ja PIN-koodi meelde jätma ning tegema kõik vajaliku, et tagada Kaardi ja PIN-koodi turvalisus sh ei tohi Kaardi valdaja jäädvustada PIN-koodi ühelegi andmekandjale;

4.1.2. koheselt aktsiaseltsi teavitama Kaardi või PIN-koodi kaotamisest, vargusest või muul viisil Kaardi valdaja tahte vastaselt sattumisest kolmandate isikute valdusesse;

4.1.3. hoidma Kaarti järeletegemise, muutmise, kõrge temperatuuri, mehhaaniliste vigastuste ja tugeva elektromagnetvälja toime eest;

5.1. Kaardi valdajale väljastatakse aktsiaseltsi poolt esitatud elektronposti aadressile või postiaadressile maksekorraldus, milles on näidatud eelneva kuu jooksul tehtud ostud ja muud toimingud ning konto saldo kuu alguses ja lõpus ning Kaardi valdaja poolt tasumisele kuuluv summa, sh Minimaalne summa.

5.2. Maksetähtpäev on iga kuu 10. kuupäev. Kaardi valdaja on kohustatud Maksetähtpäevaks tasuma Makse – kas kogu maksekorralduse summa, osa sellest või vähemalt maksekorralduses eraldi näidatud Minimaalse summa.

5.3. Kui Kaardi valdaja ei saa maksekorraldust õigeaegselt kätte, ei vabasta see teda makse tasumise kohustusest. Teavet makse suuruse kohta saab Kaardi valdaja aktsiaseltsi infotelefonil 675 5055 või e-posti aadressil info@liisi.ee.

5.4. Kõik Lepingu täitmisega seotud maksed – põhiosa maksed, intress, Lepingus toodud tasud (sh hinnakirja järgsed teenustasud), samuti viivis, leppetrahv ja maksed kulude hüvitamiseks, loetakse tasutuks, kui Maksete tegemiseks vajalik raha on üle kantud aktsiaseltsi käsutusse, st on laekunud aktsiaseltsi arvelduskontole.

5.5. Aktsiaseltsil on õigus blokeerida Kaardi kasutamine, kui Kaardi valdaja ei ole teinud Makset tähtaegselt.

5.6. Kui Kaardi valdajal on kohustus tasuda aktsiaseltsile üheaegselt Lepingus tulenevaid erinevaid summasid, arvestatakse makstuks summad:

5.6.1. esimeses järjekorras võla sissenõudmisega tehtud kulude katteks;

5.6.2. teises järjekorras võlgnetava põhiosa summa katteks;

5.6.3. kolmandas järjekorras intressi katteks;

5.6.4. neljandas järjekorras muude kohustuste katteks.

5.7. Kaardi valdaja tasub Krediidi kasutamise eest intressi vastavalt aktsiaseltsi poolt kehtestatud hinnakirjale maksekorralduses näidatud tähtpäevadel. Intressi arvestamisel lähtub aktsiaselts 365-päevasest aastast ja tegelikust päevade arvust kuus. Intressi arvestus algab tehingu või toimingu tegemise 16 (kuueteistkümendast) päevast.

5.8. Kaardi valdaja kohustub tasuma aktsiaseltsi Hinnakirjas kehtestatud teenustasusid ja muid hinnakirjajärgseid makseid vastavalt esitatud maksekorraldustele.

5.9. Kaardi valdaja on kohustatud viivitamatult aktsiaseltsile hüvitama Lepingu rikkumise või täitmata jätmise tõttu aktsiaseltsile sellest tekkinud kahjud ja võla sissenõudmise kulud pärast aktsiaseltsi poolt vastava kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis oleva nõude esitamist.

6.1.  Kaardi valdaja vastutab kõigi Kaardiga tehtud Toimingute eest, välja arvatud kui Lepingu või seadusega ei sätestata teisiti. Kaardi valdaja vastutab olenemata sellest, kas kaarditehingu tegi Kaardi valdaja või muu isik, kellel Kaardi valdaja võimaldas seda kasutada.

6.2. Kaardi varguse, kaotamise või muul viisil Kaardi valdaja tahte vastaselt tema valdusest väljumise puhul kannab Kaardi valdaja kuni aktsiaseltsile Lepingus sätestatud viisil teatamiseni varguse või kaotamise riisikot, kuid mitte rohkem kui omavastutuse piirmäär.

6.3. Omavastutuse piirmäär on 150 (ükssada viiskümmend) eurot iga Kaardi kohta.

6.4. Omavastutuse piirmäära ei kohaldata, kui Kaardi valdaja rikkus tahtlikult või raske hooletuse tõttu Lepingus sätestatud kohustust kaardi kasutamise turvalisuse tagamiseks või kui on tegemist Kaardi valdaja poolse pettusega.

6.5. Aktsiaselts ei vastuta Toimingute tegemisse kaasatud kolmandate isikute eest, Kaardiga makstud kauba või teenuse eest, samuti juhul, kui Kaarti keeldutakse Toimingu tegemiseks vastu võtmast.

6.6. Aktsiaselts ei vastuta kahju eest, mis tekkis ebaõige teate alusel Kaardi blokeerimise tõttu.

6.7. Kui Kaardi valdaja ei tasu aktsiaseltsile tähtaegselt maksekorraldusel märgitud miinimumsummat ja/või Intressi ja/või viivist ja/või teenustasusid ja/või leppetrahvi on aktsiaseltsil õigus:

6.7.1. nõuda juriidilisest isikust Kaardi valdajalt viivist 0,2% (null koma kaks protsenti)  võlgnetavalt summalt iga viivitatud päeva eest;

6.7.2. nõuda tarbijast Kaardi valdajalt viivist Lepingus ettenähtud intressimääraga võrdses määras võlgu olevalt summalt iga viivitatud päeva eest;

6.7.3. pöörata sissenõue Lepingu kohase täitmise tagamiseks seatud tagatistele, juhul kui selline tagatisleping on sõlmitud (käendus, hüpoteek).

7.1. Kaart kehtib Kaardile märgitud kuu  viimase kuupäevani (viimane kaasa arvatud).

7.2. Kaardi kehtivusaja lõppemisel valmistab Versobank AS automaatselt uue kaardi kui Kaardi valdaja vastab Partnerite poolt kehtestatud tingimustele. Aktsiaselts teatab Kaardi valdajale uue Kaardi kättesaamise aja ja koha.

7.3. Partneritel on õigus Kaardi kehtivusaja lõppemisel või kui Kaardi valdaja taotleb asenduskaarti, uut Kaarti mitte väljastada, kui Kaardi valdaja on rikkunud Lepingust tulenevat kohustust sh, Lepingus kokku lepitud Kaardi kasutamise tingimusi.

7.4. Kui Kaardi valdaja ei soovi uut kaarti, on ta kohustatud sellest aktsiaseltsile teatama 45 (nelikümmend  viis)  päeva  enne Kaardile märgitud Kaardi kehtivuse kalendrikuu viimast päeva kirjalikult või muul aktsiaseltsi poolt aktsepteeritud viisil.

7.5. Kui Kaardi valdaja ei võta Kaarti Versobank AS´lt vastu 3 (kolme) kuu jooksul alates Kaardi valmistamisest, siis Kaart suletakse ja hävitatakse, kusjuures Kaardi valdajalt aktsiaseltsi Hinnakirja järgi debiteeritud teenustasusid Kaardi valdajale ei tagastata.

8.1. Tarbijast Kaardi valdaja võib Lepingust 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest taganeda, teatades sellest aktsiaseltsile kirjalikult Lepingus näidatud aadressil. Taganemisõiguse teostamisel aktsiaseltsi suhtes loetakse taganemisõigus teostatud ka Versobank AS suhtes.

8.2. Taganemisõiguse kohaldamisel on Kaardi valdaja kohustatud viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest tagastama aktsiaseltsile kogu kasutatud Krediidi, Lepingu lõppemise päevani arvutatud Intressi ja Hinnakirjast kehtestatud tasud ning muud võlgnevused.

8.3. Aktsiaseltsil on õigus Leping erakorraliselt üles öelda, st. lugeda kogu kasutatud Krediidi, intressi tasumise ja muude Maksete tähtajad saabunuks ja kohustuste täitmist aktsiaseltsi kasuks aktsiaseltsi poolt antud 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul, kui ilmneb üks või mitu järgmistest asjaoludest:

8.3.1. Kaardi valdaja ei täida tähtaegselt maksekorralduses toodud Makse tasumise kohustust ja Kaardi valdaja on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt kolme üksteisele järgneva maksekorralduse tasumisega ja aktsiaselts on andnud Kaardi valdajale vähemalt kahenädalase täiendava tähtaja puudujääva summa tasumiseks koos avaldusega, et aktsiaselts ütleb selle tähtaja jooksul maksekorralduste tasumata jätmise korral Lepingu üles ning nõuab kogu Lepingust tuleneva võla tasumist ning Kaardi valdaja ei ole aktsiaseltsi eelnimetatud avalduses märgitud tähtaja jooksul võlgnevust likvideerinud.

8.3.2. Kaardi valdaja on Kaardi taotlemisel esitanud aktsiaseltsile valeandmeid ja/või –dokumente (sh esitanud ebaõigeid andmeid oma sissetulekute või majandusliku olukorra kohta) või kui Kaardi valdaja esitab valeandmeid ja/või –dokumente Lepingu täitmise ajal.

8.3.3. Lepingu erakorralise ülesütlemise korral (va p-s 8.3.1. toodud alusel) on aktsiaseltsil õigus nõuda Kaardi valdajalt leppetrahvi tasumist kuni 10% tagastamata Krediidilt, kuid mitte vähem kui 100 (ükssada) eurot. Nimetatud leppetrahvi nõue tuleb Kaardi valdajale esitada kirjalikult ja Kaardi valdaja kohustub leppetrahvi tasuma kirjas märgitud tähtajaks.

8.4. Lepingu erakorralise ülesütlemise korral Kaart blokeeritakse.

8.5. Aktsiaseltsi Lepingu erakorralise ülesütlemise avaldust käsitletakse ka Versoank AS´i ülesütlemisavaldusena st kui Lepingu ülesütlemine toimub aktsiaseltsi poolt loetakse Leping üles öelduks ka Versobank AS´i poolt.

9.1. Kaardi valdaja on kohustatud kontrollima kaarditehingu kviitungi ja maksekorraldusel toodud andmete õigsust.

9.2. Kaardi valdaja peab aktsiaseltsi teavitama autoriseerimata Toimingust viivitamata pärast sellest teadasaamist, kuid mitte hiljem kui 3 (kolm) kuud pärast Toimingu tegemist.

9.3. Vaidlused aktsiaseltsi  ja/või Versobank AS´i ja Kaardi valdaja vahel lahendatakse eelkõige kohtuväliselt. Juhul kui see ei ole võimalik, lahendatakse vaidlus vastaspoole asukoha- või elukohajärgses kohtus. Kui poole asu- või elukoht ei ole Eestis, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

10.1. Leping jõustub selle allakirjutamise hetkel ja on sõlmitud tähtajatult.

10.2. Aktsiaseltsil on õigus muuta ühepoolselt Lepingu tingimusi (sh põhjendatud juhtudel limiite ja kasutusõigusi) ning Hinnakirja. Muudatustest teavitatakse Kaardi valdajaid elektronkirjaga või paberkandjal postiaadressile.

10.3. Kui muudatused ei ole Kaardi valdajale vastuvõetavad, on Kaardi valdajal õigus Lepingu üles öelda, 14 (neljateiskümne) kalendripäeva jooksul alates teavitava elektronkirja saamisest, täites eelnevalt kõik Lepingust tulenevad kohustused. Kui Kaardi valdaja ei ole selle tähtaja jooksul Lepingut üles öelnud, loetakse, et ta on muudatusega nõustunud ja muudatused jõustuvad Kaardi valdaja suhtes arvates muudatuste tegemise päevast.

10.4. Kaardi valdajal on õigus Leping korraliselt üles öelda, teatades sellest aktsiaseltsile vähemalt 1 (üks) kuu ette kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Lepingu korralise ülesütlemise toestamisel aktsiaseltsi suhtes loetakse ülesütlemine teostatuks ka Versobank AS suhtes.

10.5. Kui Liisi Krediidilimiiti ei ole kasutatud, lõpeb Leping, kui:

10.5.1. kõik Lepingu alusel väljastatud Kaardid on suletud või Kaardi kasutamine on olnud blokeeritud järjest vähemalt 60 (kuuskümmend) päeva;

10.5.2. Kaardi valdaja ei võta aktsiaseltsilt 6 (kuue) kuu jooksul uut kaarti vastu.;

10.5.3. Partnerid ei väljasta Lepingu punkti 7.3. alusel uut Kaarti.

10.6. Lepingu lõppemine ei mõjuta enne Lepingu lõppemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist.

11.1. Pooled kohustuvad mitte avaldama Lepingu sõlmimise ja täitmisega seotud informatsiooni kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see osutub vajalikuks Kaardi ja Toimingute töötlemisega seotud asjaoludel või õigusaktides ettenähtud juhtudel. Pooled ei loe kolmandateks isikuteks käesoleva punkti tähenduses:

11.1.1. Lepingu täitmist tagavaid isikuid;

11.1.2. Maksehäirete registri pidajaid Aktsiaseltsi Creditinfo (registrikood 10256137) ja OÜ-d Krediidiregister (registrikood 12400621) või maksehäirete registri pidaja muutumisel – maksehäirete registri igakordset pidajat;

11.1.3. Poolte volitatud esindajaid;

11.1.4. Isikuid, kellele Partnerid loovutavad osaliselt või täielikult Lepingust tulenevaid nõudeid Kaardi valdaja vastu, sh inkassoteenust pakkuvaid äriühinguid; ja

11.1.5. Audiitoreid, sisekontrolli või Poole õigusnõustajaid nende kutsetegevuses.

11.2. Punktis 11.1 nimetatud isikutele on Pooled õigustatud väljastama teavet Kaardi valdaja, Lepingu sõlmimise, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise (sh võla suuruse) kohta. Punktis 11.1 nimetamata isikutele on Pooled õigustatud väljastama teavet Lepingu tingimuste ja Poolte kohustuste täitmise kohta ainult juhul, kui teine Pool või Lepingu täitmist taganud isik(ud) ei ole täitnud oma Lepingust või tagatislepingutest tulenevaid kohustusi või kui teabe väljastamise õigus ja/või kohustus tuleneb Eesti Vabariigi seadustest.

11.3. Partneritel on õigus koguda ja töödelda Kaardi valdaja poolt Partneritele avaldatud isikuandmeid vastavalt Partnerite sise-eeskirjas toodud isikuandmete töötlemise korrale, mis on avaldatud Parnterite veebilehtedel www.liisi.ee ja www.versobank.com.

11.4. Kaardi valdaja annab Lepingu sõlmimisega aktsiaseltsile nõusoleku edastada aktsiaseltsile Creditinfo ja osaühingule Krediidiregister ja maksehäirete registri igakordsele pidajale oma nime, isikukoodi, andmeid oma elukoha, Lepingu sõlmimise, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise (sh võla suuruse) kohta. Kaardi valdaja annab maksehäirete registri pidajale nõusoleku oma eelnimetatud isikuandmete töötlemiseks, sh avaldamiseks maksehäirete registrites, eesmärgiga anda registri kasutajatele – pankadele ja teistele krediidiandjatele – lisainformatsiooni krediidiotsuste langetamisel.

12.1. Kaardi valdaja kohustub Partneritele kirjalikult teatama oma kontaktandmete muutumisest 5 päeva jooksul arvates vastavate muudatuste toimumisest. Selle kohustuse täitmata jätmise korral loetakse Kaardi valdajale määratud teated kättetoimetatuks nende saatmisel viimati teadaolevatele kontaktandmetele.