Maksekaardi tingimused

kehtiv alates 18.09.2018

1.1. Maksekaardi Tingimused on Wallester AS-i (Wallester), Holm Bank AS-i (Holm Bank) ja Kaardi valdaja vahel sõlmitud Lepingu lahutamatuks osaks ning neid kohaldatakse Lepingule niivõrd, kuivõrd Wallester ja Kaardi valdaja ei ole kokku leppinud teisiti.

1.2. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

2.1. Tingimustes kasutatakse järgmisi mõisteid alljärgnevas tähenduses:

2.1.1.    Autentimine on selliste toimingute sooritamine, mis võimaldab tuvastada Kaardi valdaja isikusamasuse ja/või Kaardi valdajale väljastatud makseinstrumentide kehtivuse.

2.1.2.    Autentimisvahendid on teave, ese, tunnus või muu vahend, mis võimaldab Kaardi valdajal end Autentida, tõestada Kaardi kehtivust või Autoriseerida teatud toiminguid, näiteks ühekordne autentimiskood, korduvkasutatav PIN-kood (personal identification number), Kaart.

2.1.3.    Autoriseerimine on selliste toimingute sooritamine, millega Kaardi valdaja kinnitab enda tahet teatud toimingute tegemiseks.

2.1.4.     Imperatiivsed Normid on õigusaktides sisalduvad õigusnormid, millest ei saa kokkuleppel Wallesteri kasuks kõrvale kalduda.

2.1.5.    Kaardi valdaja on füüsiline isik, kellele Wallester on Kaardi väljastanud ja kasutada andnud.

2.1.6.    Kaart on Wallesteri omandis olev elektrooniline maksevahend, mille abil Kaardi valdaja saab teostada Toiminguid. Kaarti väljastab Wallester koostöös Holm Bank’iga.

2.1.7.    Krediidilimiit on piirsumma eurodes, mille ulatuses annab Holm Bank Kaardi valdajale krediiti.

2.1.8    Leping on Holm Bank’i, Wallesteri ja Kaardi valdaja vahel sõlmitud kokkulepe, mis sätestab Wallesteri, Holm Bank’i ja Kaardi valdaja õigused ja kohustused Lepingus (sh Maksekaardi Tingimustes) viidatud teenuste osutamisel.

2.1.9.    Maksekaardi Tingimused on käesolev dokument, mis sätestab Wallesteri ja Kaardi valdaja õigused ja kohustused Wallesteri poolt Kaardi valdajale osutatavate teenuste osutamisel.

2.1.10.   Rahvusvaheline kaardiorganisatsioon on VISA Europe Ltd.

2.1.11.   Terminal on Wallesteri nõuetele vastav sularahaautomaat, makseterminal või muu süsteem (sealhulgas interneti keskkond), mille kaudu Kaardi Valdaja saab Toiminguid teha.

2.1.12.   Toiming on Kaardi abil Terminali kaudu kaupade ja/või teenuste eest tasumine või info saamine.

2.1.13.   Tugev autentimine on autentimine, mille käigus kasutatakse vähemalt kahte elementi, mis kuuluvad teadmise (miski mida teab ainult Kaardi valdaja), omamise (miski, mida omab üksnes Kaardi valdaja) või tunnuse (miski, mis on Kaardi valdajale omane) kategooriasse ja on omavahel sõltumatud, et neist ühe rikkumine ei ohustaks teise usaldusväärsust, ning mille ülesehitus võimaldab kaitsta autentimisandmete konfidentsiaalsust.

2.1.14.   Vaba limiit on Krediidilimiidi kasutamata osa, mida saab kasutada Toimingute teostamiseks ning Toimingutega seotud kulude ja tasude tasumiseks.

3.1. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks on Wallesteril õigus:

3.1.1.    kontrollida regulaarselt Kaardi valdaja identifitseerimise aluseks olevaid andmeid ja nõuda Kaardi valdajalt lisadokumentide esitamist;

3.1.2.    identifitseerida Kaardi valdaja ja/või tegelik kasusaaja igal Wallesteri poolt valitud ajal, sh kui Wallester kahtleb algse identifitseerimise käigus saadud info õigsuses;

3.1.3.    kehtestada ajutisi või alalisi piiranguid Toimingutele;

3.1.4.    nõuda dokumente ja andmeid Kaardi valdaja tegevuse kohta, sealhulgas andmeid tehingu eesmärgi, olemuse ja Kaardi valdaja vara päritolu kohta;

3.1.5.    nõuda Kaardi valdajalt tehingute aluseks olevaid dokumente, samuti andmeid või dokumente tehingu vastaspoole, tegeliku kasusaaja või muu tehinguga seotud isiku kohta;

3.1.6.    nõuda Kaardi valdajalt kõigi muude andmete esitamist ning toimingute tegemist, mida Wallester peab vajalikuks Wallesteri rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete täitmiseks.

3.2. Wallesteril on õigus keelduda Toimingutest, kui Kaardi valdaja ei ole täitnud punktis 3.1 sätestatud nõudmisi.

4.1. Kaardiga on õigustatud Toiminguid tegema üksnes Kaardi valdaja.

4.2. Kaardi väljastamisel antakse Kaardi valdajale personaalsed Autentimisvahendid (PIN-kood), mida käsitletakse Toimingute tegemisel Kaardi valdaja allkirjana.

4.3. Wallesteril on õigus edastada Kaardi valdaja soovil Kaart ja Autentimisvahendid posti teel Kaardi valdaja poolt Holm Bank’ile teatatud aadressil. Kaardi kättesaamisel on Kaardi valdaja kohustatud veenduma, et nii Kaardi kui ka Kaardi Autentimisvahendite ümbrikut ei ole avatud ega kahjustatud. Kaardi aktiveerimine toimub veebilehel www.liisi.ee asuvas iseteeninduskeskkonnas või muul Kaardi valdajaga kokkulepitud viisil.

4.4. Kaardi Valdaja võib hakata Toiminguid tegema alates Kaardi aktiveerimisest.

4.5. Kaardi Valdajal on õigus Toiminguid teha Vaba limiidi piires ja üksnes „VISA“ logoga tähistatud Terminalides, välja arvatud sularaha väljavõtmine sularahaautomaadist.

4.6. Kaardi valdaja ei tohi Toimingute (sealhulgas Toimingutega seotud tasud ja kulud) tegemisel ületada Vaba limiiti.

4.7. Wallester nõuab Kaardi kasutamisel Kaardi valdajalt Tugevat autentimist, välja arvatud lähiväljaside (Near Field Communication) seadmega tehtavatele Toimingutele määratud limiidi ulatuses, kui Kaardi valdaja annab nõusoleku Toimingu teostamiseks Kaardiga lähiväljaside (Near Field Communication) seadme puudutamisega.

4.8. Kui Kaardi valdaja on andnud nõusoleku Toimingu teostamiseks, siis ei ole Kaardi valdajal õigust Toimingu eest tasutu tagastamisele, välja arvatud juhul, kui vastavat teenust osutanud isik on Toimingu eest tasutu tagastamisega nõus.

4.9. Kaarti teenindava isiku nõudmisel on Kaardi valdaja kohustatud esitama isikut tõendava dokumendi ning nõustuma selle andmete ülesmärkimisega.

4.10. Kaardi valdaja aktsepteerib, et kõik Toimingud, mis on tehtud Kaardi valdaja poolt ja/või kasutades Kaardi Autentimisvahendeid või sisestades interneti keskkonnas nõutud andmeid ja/või puudutades Kaardiga lähiväljaside (Near Field Communication) seadet, kehtivad Wallesteri suhtes õigetena (on sealhulgas autoriseeritud võlaõigusseaduse tähenduses) ja kuuluvad Wallesteri poolt täitmisele.

4.11. Wallesteril on õigus Kaardi valdaja poolt tehtud Toiming jätta täitmata, kui:

4.11.1.    Kaart on kehtetu või suletud või Kaardi kasutamine on blokeeritud;

4.11.2.    Toimingu (sealhulgas Toimingutega seotud tasude ja kulude) summa ületab Vaba limiiti;

4.11.3.    muul Maksekaardi Tingimustest või õigusaktidest tuleneval alusel.

4.12. Wallesteril on õigus kuni asjaolude selgitamiseni blokeerida Kaardi kasutamine, kui:

4.12.1.   Wallesterile on teatavaks saanud asjaolu, millest lähtudes võib mõistlikult järeldada, et Kaart on kättesaadavaks ja/või Kaardi Autentimisvahendid on teatavaks saanud isikule, kellel ei ole õigust Kaarti kasutada;

4.12.2.    Kaardi kasutamine võib olla seotud Kaardi valdaja poolse pettusega;

4.12.3.    esineb muu Lepingus toodud blokeerimise alus.

4.13. Kui punktist 4.12 tulenev Kaardi blokeerimise alus ära ei lange või esineb muu Lepingus toodud alus Krediidilimiidi sulgemiseks, on Wallesteril õigus Kaart sulgeda.

4.14. Kaardi valdajal on igal ajal õigus nõuda Kaardi kasutamise blokeerimist ja/või sulgemist.

4.15. Kaarti, mis on blokeeritud või mis on suletud või kehtetu, ei tohi kasutada.

4.16. Kui Imperatiivsetest Normidest ei tulene teisiti, ei vastuta Wallester Kaardi valdajale ega muule kolmandale isikule tekkinud kahju eest, mis seondub Kaardi kasutamise blokeerimise või Kaardi sulgemisega Wallesteri poolt vastavalt Maksekaardi Tingimustele. Seda ka juhul, kui Wallester on heas usus ebaõige teate alusel tõkestanud Kaardi kasutamise.

4.17. Wallesteril on õigus Kaardiga seotud Toimingute tegemiseks kaasata kolmandaid isikuid. Wallester ei vastuta nimetatud isikute tegevuse või tegevusetuse eest.

4.18. Wallesteril on õigus määrata Kaardi limiitide ja ühekordse Toimingu minimaalne ja maksimaalne summa.

5.1. Kaardi valdaja on kohustatud:

5.1.1.    omakäeliselt allkirjastama Kaardi selle kättesaamisel;

5.1.2.    kasutama Kaarti vastavalt Lepingule ja tegema kõik endast oleneva, et hoida Kaart mehhaaniliste vigastuste, kõrge temperatuuri, elektromagnetvälja toime, kopeerimise, muutmise vms eest;

5.1.3.    mitte andma Kaarti edasi kolmanda(te)le isiku(te)le, v.a. makse vastuvõtjale Toimingute tegemise ajaks;

5.1.4.    kasutama Kaarti ainult „VISA“ logoga tähistatud Terminalis ja järgima Toimingute tegemisel Terminali poolt antavaid või sellel kirjas olevaid juhiseid. Wallester ei vastuta kahjude eest, mis tekkisid Lepingu käesoleva punkti rikkumise tõttu;

5.1.5.    mitte kasutama Kaarti ebaseaduslikul eesmärgil, sh selliste kaupade ja teenuste ostmiseks, mis on kehtivate õigusaktidega keelatud;

5.1.6.    teatama koheselt Toimingute tegemist takistavatest vigadest või häiretest;

5.1.7.    täitma muid Lepingust ja võlaõigusseadusest tulenevaid kohustusi.

5.2. Toimingute tegemise turvalisuse tagamiseks kohustub Kaardi valdaja perioodiliselt vahetama Kaardi Autentimisvahendeid, kui Wallesteri poolt on vastav kord ja perioodid kehtestatud.

5.3. Kaardi valdaja on kohustatud tagama, et ükski isik, kellel ei ole õigust Kaarti kasutada, ei saaks teada või enda valdusesse Kaarti ja/või Kaardi Autentimisvahendeid. Kaardi valdaja peab tegema kõik endast oleneva, et hoida Kaart ja/või Kaardi Autentimisvahendid kaitstuna, sh jätma Autentimisvahendid meelde, mitte jäädvustama Autentimisvahendeid ühelegi andmekandjale ja hoidma Autentimisvahendeid hoolsusega, mis ei võimalda nende kasutamist Kolmandate isikute poolt (sh hävitama Autentimisvahendeid sisaldava paberi viivitamatult pärast Autentimisvahendite meelde jätmist).

5.4. Kui Kaarti on autoriseerimata või valesti kasutatud või kui Kaart ja/või Kaardi Autentimisvahendid on kaotatud või varastatud või Autentimisvahendid on saanud või võivad olla saanud teatavaks kolmandale isikule, kes pole nende kasutamiseks õigustatud, on Kaardi valdaja kohustatud sellest viivitamatult teatama telefonil, mille number ja vastuvõtmise ajad on avaldatud Holm Bank’i veebilehel.

5.5. Punktis 5.4 nimetatud teabe saamisel teeb Wallester kõik endast oleneva, et peatada Kaardi edasine kasutamine (sealhulgas sulgeb Kaardi).

5.6. Wallesteril ja/või Kaarti teenindaval isikul on õigus keelduda Toimingu tegemisest ja/või Kaart ära võtta, kui Kaarti ja/või Kaardi Autentimisvahendeid on kasutatud ebaõigesti või kui Wallesteril ja/või Kaarti teenindaval isikul tekib kahtlus Kaardi valdaja isikusamasuse suhtes.

6.1. Kaardi valdaja kinnitab Lepingu sõlmimisega, et teda on teavitatud ja Kaardi valdaja on aru saanud Krediidilimiidi kasutamisega kaasnevatest ohtudest.

6.2. Lisaks Toimingutele arvestatakse Krediidilimiidi kasutuseks ka Toimingutega seotud tasud, eelkõige kuid mitte ainult pangaautomaadi kaudu limiidi päringu ja/või Toimingute väljavõtte vaatamise tasu, samuti Rahvusvahelise kaardiorganisatsiooni poolt arvestatud lisatasud ning võimaliku konverteerimistasu. Nõuded väljaspool euroala Kaardiga tehtud Toimingute kohta laekuvad Wallesterile Rahvusvaheliselt kaardiorganisatsioonilt eurodes või konverteerituna eurodesse. Konverteerimise kursi määrab Rahvusvaheline kaardiorganisatsioon Toimingu Wallesterile edastamise päeval.

7.1. Wallester teeb Holm Bank’i vahendusel väljavõtte Kaardi valdaja poolt teostatud Toimingute ja Toimingutega seotud kulude osas Kaardi valdajale kättesaadavaks Holm Bank’i veebilehel www.liisi.ee asuvas iseteeninduskeskkonnas.

7.2. Kaardi valdaja on kohustatud koheselt kontrollima tehtud Toimingute õigsust. Kõik autoriseerimata ja/või valesti täidetud Toiminguga seotud pretensioonid tuleb esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kehtivates õigusaktides toodud tähtaja jooksul (mis Lepingu sõlmimise hetkel on 13 kuud arvates Toimingu teostamisest).

7.3. Pretensiooni esitamine (Toimingu vaidlustamine) ei vabasta Kaardi valdajat krediidi tagastamise kohustusest Holm Bank’i ees.

7.4. Juhul kui Kaardi valdaja on autoriseerinud Toimingu ilma täpset summat teadmata, on Kaardi valdajal õigus esitada pretensioon või tagastusnõue vastava Toimingu summa osas Wallesteri asemel otse Toimingust tuleneva makse vastuvõtjale.

7.5. Täiendav info Toimingute vaidlustamise osas on kättesaadav Holm Bank’i veebilehel www.liisi.ee.

7.6. Kõik muud pretensioonid ja vaidlused Kaardi valdaja ja Wallesteri vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui Wallester ja Kaardi valdaja ei jõua Lepinguga seotud lahkarvamuste lahendamisel kokkuleppele, lahendab vaidluse Wallesteri asukoha järgne kohus, kui Wallester ja Kaardi valdaja ei ole kokku leppinud teisiti või kui Imperatiivsetest Normidest ei tulene teisiti. Kõik krediidiga seotud pretensioonid ja vaidlused lahendatakse Kaardi valdaja ja Holm Bank’i vahel.

7.7. Kaardi valdajal on vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks võimalik pöörduda ka Tarbijakaitseameti (aadress: Pronksi 12, Tallinn 10117, telefon: +372 62 01 707, e-post: info@tarbijakaitseamet.ee, veebileht: www.tarbijakaitseamet.ee) juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole.

7.8. Kaardi valdaja kinnitab, et ta on nõus Lepingust tulenevatele suhetele Eesti Vabariigi õiguse kohaldamisega ning vaidlusküsimuste lahendamisega Eesti kohtus (sealhulgas ka juhul kui Kaardi valdaja elab või asub pärast Lepingu sõlmimist elama välisriiki).

8.1. Wallester  ja Kaardi valdaja vastutavad oma kohustuste rikkumise eest vastavalt Lepingus ja õigusaktides sätestatule.

8.2. Kui kadunud või varastatud Kaarti ja/või Autentimisvahendeid kasutades on tehtud võlaõigusseaduse tähenduses autoriseerimata makse, samuti juhul, kui Kaarti ja/või Autentimisvahendeid on kasutatud muul õigustamatul viisil ja Kaardi valdaja ei ole Kaarti ja/või Autentimisvahendeid nõuetekohaselt hoidnud ning ei esine seaduses sätestatud vastutust välistavaid asjaolusid, vastutab Kaardi valdaja kuni Wallesterile aktsepteeritaval viisil teatamiseni tekkinud kahju eest, kuid mitte rohkem kui 50 eurole vastava summa ulatuses. Seda summalist piirangut ei kohaldata juhul, kui seoses autoriseerimata maksega on tegemist Kaardi valdaja-poolse pettusega või kui Kaardi valdaja rikkus tahtlikult või raske hooletuse tõttu:

8.2.1.    kohustust kasutada Kaarti ja/või Autentimisvahendeid nende väljastamise ja kasutamise tingimuste kohaselt, muu hulgas kohustust teha alates Kaardi ja/või Autentimisvahendite saamisest kõik vajaliku, et hoida Kaart ja selle kasutamist võimaldavad Autentimisvahendid kaitstuna;

8.2.2.    kohustust teatada viivitamata Kaardi ja/või Autentimisvahendi kadumisest, vargusest ja Kaardi autoriseerimata või valesti kasutamisest pärast sellest teadasaamist;

8.2.3.    ühte või mitut Kaardi ja/või Autentimisvahendi väljastamise ja kasutamise tingimust.

8.3. Wallester ja Holm Bank ei vastuta Toimingute tegemisse kaasatud kolmandate isikute eest, Kaardiga makstud kauba või teenuse eest, samuti juhul kui Kaarti keeldutakse Toimingu tegemiseks vastu võtmast.

8.4. Kõigi tarbijakrediidiga seotud Kaardi valdaja õiguste (sh nende kasutamise võimaldamise) ja Holm Bank’i poolsete kohustuste täitmise eest vastutab Kaardi valdaja ees üksnes Holm Bank. Wallester ei vastuta ühelgi juhul Holm Bank’i eest, kui Holm Bank ei täida oma lepingulisi kohustusi või ei anna Kaardi valdajale Krediidilimiiti või vähendab või tühistab Krediidilimiidi.

9.1. Kaart kehtib Kaardile märgitud kuu viimase päevani (kaasa arvatud).

9.2. Wallesteril on õigus Kaardi kehtivusaja lõppemisel valmistada uus Kaart. Wallester ja/või Holm Bank teavitab Kaardi valdajat uue Kaardi kättesaamise ajast ja/või viisist.

9.3. Wallesteril on õigus Kaardi kehtivusaja lõppemisel või kui Kaardi valdaja taotleb uut Kaarti (asenduskaarti), uut Kaarti mitte valmistada ja/või väljastada, kui Kaardi valdaja on rikkunud mõnda Lepingust või muust Holm Bank’iga sõlmitud lepingust tulenevat kohustust ja/või Kaardi kasutamise tingimust või kui Kaardi valdaja ei vasta enam Wallesteri ja/või Holm Bank’i poolt kehtestatud tingimustele.

9.4. Kui Kaardi valdaja ei soovi uut Kaarti, kohustub ta sellest Holm Bank’i kaudu Wallesteri teavitama kirjalikult või muul Wallesteri poolt aktsepteeritud viisil vähemalt 45 (nelikümmend viis) päeva enne Kaardile märgitud kuu viimast päeva.

9.5. Kui Kaardi valdaja ei võta Kaarti vastu ja/või Kaarti ei ole aktiveeritud 3 (kolme) kuu jooksul alates Kaardi valmistamisest, siis on Wallesteril õigus Kaart sulgeda ja hävitada, kusjuures vastavad teenustasud tagastamisele ei kuulu.

9.6. Kaardi valdaja kohustub mitte kasutama kehtetut, suletud või muul viisil kasutamiskõlbmatut Kaarti ja sellise Kaardi füüsiliselt hävitama 3 päeva jooksul Kaardi sulgemise, kehtetuks ja/või kasutamiskõlbmatuks muutumise päevast.

10.1. Leping jõustub selle sõlmimisest ning on tähtajatu.

10.2. Wallesteril on õigus ühepoolselt muuta Maksekaardi Tingimusi, teatades sellest Kaardi valdajale vähemalt 2 (kaks) kuud ette. Kaardi valdajal on nimetatud 2 (kahe) kuu jooksul õigus Leping koheselt ning tasuta üles öelda, täites eelnevalt kõik Lepingust tulenevad kohustused. Kui Kaardi valdaja nimetatud tähtaja jooksul Lepingut üles ei ütle, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud.

10.3. Kaardi valdajal on õigus Leping korraliselt üles öelda teatades sellest Wallesterile vähemalt 1 (üks) kuu ette.

10.4. Wallesteril on õigus Leping korraliselt üles öelda, teatades sellest Kaardi valdajale vähemalt 2 (kaks) kuud ette.

10.5. Wallesteril on õigus Leping erakorraliselt ilma ette teatamata üles öelda, kui:

10.5.1.    Kaardi valdaja on Kaardi taotlemisel esitanud Wallesterile ja /või Holm Bank’ile valeandmeid või jätnud esitamata talle teadaolevad lepingu täitmist mõjutavad andmed;

10.5.2.    Kaardi valdaja on jätnud oma Holm Bank’i ees oleva maksekohustuse täitmata ka Kaardi valdajale antud 14 (neljateistkümne) päevase täiendava tähtaja jooksul ja Holm Bank on esitanud vastava taotluse;

10.5.3.    Lepingu alusel väljastatud Kaart on olnud suletud ja/või Kaardi kasutamine on olnud blokeeritud järjest vähemalt 4 (neli) kuud;

10.5.4.    Kaart kaotab kehtivuse ja Kaardi valdaja ei võta Wallesterilt punktis 9.5 toodud tähtaja jooksul uut Kaarti vastu (sh ei aktiveeri uut Kaarti);

10.5.5.    Kaardiga ei ole teostatud Toiminguid vähemalt 6 (kuuel) järjestikusel kuul.

10.6. Lisaks Maksekaardi Tingimustes toodud juhtudele on Wallesteril õigus Leping erakorraliselt ilma ette teatamata üles öelda muudel õigusaktidest tulenevatel alustel.

10.7. Pooltel on õigus Leping poolte kokkuleppel igal ajal lõpetada.

10.8. Lepingu lõppemine ei mõjuta enne Lepingu lõppemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist.

11.1. Kaardi valdaja võib Lepingust 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest taganeda, esitades Wallesterile ja/või Holm Bank’ile enne taganemistähtaja möödumist Lepingus toodud aadressil kirjaliku taganemise teate.

11.2. Kui Kaardi valdaja ei saada Wallesterile ja/või Holm Bank’ile taganemisavaldust punktis 11.1 nimetatud perioodi jooksul, siis kaotab Klient oma õiguse Lepingust taganeda.

12.1. Wallester, Holm Bank ja Klient kohustuvad mitte avaldama Lepingu sõlmimise ja täitmisega seotud teavet kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see osutub vajalikuks Kaardi ja Toimingute töötlemisega seotud asjaoludel või kui selles on kokku lepitud Lepingus. Wallesteril ja Holm Bank’il on õigus vahetada omavahel teavet Lepingu, Toimingu, Kaardi ning Kaardi valdaja kohta ning töödelda saadud teavet Kaardi valdajale Lepingu alusel teenuse osutamiseks.

12.2. Wallester on õigustatud avaldama Lepinguga seotud teavet Toimingu, Kaardi ja Kaardi valdaja kohta kolmandatele isikutele, kelle õigus infot saada tuleneb õigusaktidest ja/või Wallesteri kliendiandmete töötlemise põhimõtetest (kättesaadavad Wallesteri veebilehel http://wallester.eu/assets/liisi-privacy-policy-2018-11-30.pdf).

12.3. Järelevalvet Wallesteri tegevuse üle teostab Finantsinspektsioon (aadress: Sakala 4, 15030 Tallinn, telefon: 372 66 80 500, e-post: info@fi.ee, veebileht: www.fi.ee.